Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Ivan FrasIvan Fras, rojen v Ingolstadtu (Nemčija), osnovno šolo obiskoval v Sv. Juriju ob Ščavnici in nato Gimnazijo v Ljutomeru. Leta 1992 se je vpisal na Pedagoško fakulteto v Mariboru in si leta 1999 pridobil naslov »profesor zgodovine in nemškega jezika s književnostjo«. Izpit iz arhivske dejavnosti opravil leta 2002. Tega leta je napredoval v strokovni naziv arhivist. S področja arhivistike se je nato še dodatno izpopolnjeval v Avstriji. V Pokrajinskem arhivu Maribor je bil najprej zaposlen od leta 2000 do 2006 na delovnem mestu arhivista, nato je bil v obdobju 2006 do 2011 direktor Zgodovinskega arhiva Ptuj. Od maja 2011 je direktor Pokrajinskega arhiva Maribor.

Nina GostenčnikNina Gostenčnik, rojena v Mariboru, je obiskovala osnovno šolo Franceta Prešerna, nato pa I. gimnazijo Maribor. Leta 1997 se je vpisala na Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru in leta 2004 pridobila naziv profesorica angleškega jezika in zgodovine. V Pokrajinskem arhivu Maribor je zaposlena od leta 2006. Strokovni izpit iz arhivske dejavnosti je opravila novembra 2007. Sedaj skrbi za gradivo s področja gospodarstva in je tudi namestnica direktorja Pokrajinskega arhiva Maribor.

Leopold Mikec AvberšekLeopold Mikec Avberšek, obiskoval osnovno šolo v Šentrupertu in gimnazijo  v Ljubljani. Leta 1980 se je vpisal na Teološko fakulteto in si pridobil naslov diplomirani teolog. Izpit iz arhivske in bibliotekarske dejavnosti opravil 1994. Dodatno se je izpopolnjeval za delo v vzajemnem slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu COBISS-u in na arhivskih strokovnih posvetovanjih. V Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlen od leta 1992 na delovnem mestu arhivist - bibliotekar. V strokovni naziv arhivski svetovalec je napredoval leta 2006. Sedaj opravlja dela in naloge vodja čitalnice in knjižnice.

Darinka ArčnikDarinka Arčnik, rojena Lešnik v Mariboru, osnovno šolo obiskovala v Slivnici pri Mariboru, nato se je vpisala na Srednjo pedagoško šolo v Mariboru in leta 1981 maturirala. Istega leta se je vpisala na Pedagoško akademijo, smer razredni pouk. Leta 1993 se je zaposlila v Pokrajinskem arhivu Maribor kot pisarniška referentka. Sedaj opravlja dela in naloge samostojne pisarniške referentke - tajnice.

 

dr. Miroslav NovakMiroslav Novak, rojen v Cubru, onovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljutomeru. V letih 1981-1986 študiral zgodovino in sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljeval na Fakulteti organizacije in informatike Vseučilišča v Zagrebu in ga zaključil leta 1998. Naslednje leto je bil promoviran v doktorja znanosti. V Pokrajinskem arhivu Maribor je zaposlen od leta 1986, najprej kot pripravnik na referatu za gradivo uprave po letu 1850, nato kot arhivist s posebnimi nalogami s področja informacijske tehnologije. Od leta 1995 je bil eno leto vršilec dolžnosti direktorja, nato pa do leta 2000 direktor Pokrajinskega arhiva Maribor. Od leta 2000 dalje je zadolžen za razvoj informacijske tehnologije in za druge arhivske strokovne naloge. Strokovni izpit iz arhivistike je opravil leta 1987 v Arhivu Slovenije v Ljubljani. Svoje znanje s področja arhivske teorije in prakse je dopolnjeval na krajših študijskih obiskih v arhivih evropskih in nekaterih neevropskih držav, ter na mnogih domačih in tujih kongresih, posvetovanjih ali srečanjih arhivistov, informatikov in bibliotekarjev. Leta 2006 si je pridobil naziv arhivskega svetnika. V zadnjem desetletju je bil aktiven v mnogih strokovnih delovnih skupinah, med drugim kot korespondent Kanadskega centra za informacije in dokumentacijo s področja arhivistike, član odbora za pripravo posvetovanj Sodobni arhivi in sodelavec Mednarodnega instituta arhivskih znanosti, član komisije za uvajanje računalništva pri Ministrstvu za kulturo RS, član izpitne komisije ter komisije za podeljevanje arhivskih strokovnih nazivov pri Arhivu Republike Slovenije. Leta 2000 je postal polnopravni član Komiteja sodobnih dokumentov v elektronskem okolju pri Mednarodnem arhivskem svetu. Od leta 2001 je sodelavec razvojno-raziskovalne skupine arhivskih delavcev za podporo izgradnje vzajemnega arhivskega informacijskega sistema v Sloveniji.

mag. Zdenka Semlič RajhZdenka Semlič Rajh, rojena v Mariboru. Osnovno šolo obiskovala najprej na podružnični šoli na Pragerskem, nato pa na Spodnji Polskavi. Leta 1981 se je vpisala na Srednjo družboslovno šolo v Mariboru in jo leta 1985 uspešno zaključila. Nato se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer samostojna zgodovina in si pridobila naziv univerzitetni diplomirani zgodovinar. Podplomski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, oddelek za bibliotekarstvo, indformacijske znanosti in knjigarstvo, je zaključila leta 2006 in si pridobila znanstveni naziv magistra znanosti. Leta 1990 se je kot arhivistka zaposlila v Pokrajinskem arhivu Maribor, strokovni izpit iz arhivske dejavnosti pa je opravila leta 1997. Leta 2010 si je pridobila naziv arhivska svetnica. Svoje znanje s področja arhivske teorije in prakse je dopolnjevala na študijskih obiskih v arhivih evropskih in nekaterih neevropskih držav (Kanada, ZDA, Kitajska, Velika Britanija, Švedska, Madžarska, Avstrija), ter na mnogih domačih in tujih kongresih, posvetovanjih ali srečanjih arhivistov, leta 2000 pa se je udeležila tudi daljšega strokovnega izpopolnjevanja v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. Do leta 2001 je v arhivu opravljala naloge, povezane z mednarodno dejavnostjo arhiva, od leta 2001 pa opravlja delo arhivistke za področje uprave od leta 1850 do 1945. Prav tako je v zadnjih letih aktivna na področju evidentiranja arhivskega gradiva, ki ga hranijo tuje arhivske ustanove, predvsem pa Štajerski deželni arhiv v Gradcu. Od leta 1991 je kot članica sodelovala v organizacijskem in uredniškem odboru za pripravo posvetovanj Sodobni arhivi ter kot sodelavka Mednarodnega instituta arhivskih znanosti ter tehnična urednica publikacije Atlanti. Prav tako v zadnjih letih kot članica organizacijskega in uredniškega odbora aktivno sodeluje pri pripravi posvetovanja in publikacije Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. V letih od 2000-2004 je bila tudi polnopravna članica Komiteja za zgradbe in opremo pri Mednarodnem arhivskem svetu. Njeno strokovno zanimanje pa je poleg teoretičnih vprašanj arhivske stroke posvečeno tudi prevajanju strokovne arhivske literature iz nemškega in angleškega jezika.

mag. Boštjan ZajšekBoštjan Zajšek, rojen v Mariboru, je obiskoval Osnovno šolo Angela Besednjaka, v letih 1990-1994 pa Prvo gimnazijo Maribor. Nato se je vpisal na Pedagoško fakulteto Maribor in si leta 2002 pridobil naziv profesorja zgodovine in nemškega jezika s književnostjo. V letih 2002-2008 je bil zaposlen v prosveti; najprej v Dijaškem domu Maribor, nato na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor ter nazadnje na Dobi EPIS. V Pokrajinskem arhivu Maribor se je zaposlil leta 2008. Oktobra 2008 je pridobil naziv magistra znanosti s področja zgodovine. Sedaj skrbi za gradivo s področja pravosodja ter opravlja prevajalska in lektorska dela.

mag. Jure MačekMag. Jure Maček, rojen v Mariboru, obiskoval osnovno šolo Franca Rozman Staneta in se nato vpisal na Prvo gimnazijo Maribor. Po končani gimnaziji je bil sprejet na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer si je leta 1998 pridobil naziv profesorja zgodovine in diplomiranega politologa. Magistriral je leta 2011. V Pokrajinski arhiv Maribor prišel leta 1998. Leta 2000 opravil strokovni izpit za arhivista, leta 2011 pa napredoval v arhivskega svetovalca. Sedaj opravlja naloge vodje oddelka za arhivsko gradivo društev in privatne provenience.

mag. Žiga OmanMag. Žiga Oman, rojen v Mariboru, kjer je obiskoval Osnovno šolo Prežihovega Voranca , nato pa Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše, smer gimnazija. Kasneje je študiral zgodovino sprva na Pedagoški, nato Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer si je pridobil izobrazbo univerzitetnega diplomiranega zgodovinarja, nato pa se je na isti fakulteti vpisal še na podiplomski študij zgodovine, ki ga je zaključil leta 2010. V magistra znanosti s področja zgodovine je bil promiviran leta 2011. Od maja 2012 je zaposlen v Pokrajinskem arhivu Maribor, na delovnem mestu arhivista.

Marjan GerdejMarijan Tonkovič, por. Gerdej, rojen v Vinarju 60, občina Slovenska Bistrica. Osnovno šolo je obiskoval na Prihovi in v Slovenskih Konjicah. V letu 1963 se je vpisal na II. gimnazijo ali gimnazijo Tabor v Mariboru, kjer je 1967 maturiral, Po končani gimnaziji je študiral teologijo s filozofijo na Teološki fakulteti v Ljubljani in v Mariboru in diplomiral l 1996.

Leta 1972 se je zaposlil v Pokrajinskem arhivu v Mariboru kot arhivist, nato v Domu učencev na Teznem kot vzgojitelj, v Ljubljanski banki v Slovenj Gradcu na oddelku dolgoročnih kreditov, nato pa kot arhivar v Železarni Ravne, Ravne na Koroškem. Pri delu z dokumentarnim in arhivskim gradivom si je pridobil bogate izkušnje. L. 1993 se je zaposlil kot arhivist v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je sodeloval pri različnih arhivskih projektih, od urejanja in popisovanja dokumentarnega in arhivskega gradiva, do prevajanja, dopisovanja in sodelovanja pri mednarodnih projektih v Mednarodnem inštitutu arhivskih znanosti, Srečanju obmejnih arhivov, v Mednarodnem arhivskem raziskovalnem Taboru, v Arhivskem društvu Slovenije ter samostojnega raziskovanja s pisanjem strokovnih člankov doma (Sodobni arhivi, Atlanti, Sač, Koroški zbornik, publikacije zborovanj Arhivskega društva Slovenije) in v tujini. Je tudi aktivni evidentalist arhivskega gradiva in popisovalec arhivskega in dokumentarnega gradiva na Koroškem (Enota Pokrajinskega arhiva v Ravnah na Koroškem, Železarna Ravne, Rudniki svinca in cinka v Mežici, Zavarovalnica Triglav v Slovenj Gradcu, Prevent, uredil pa je tudi župnijski arhiv v Šentanelu nad Prevaljami in v Mežici. Leta 2011 si je pridobil strokovni naziv arhivski svetovalec.

Simona VelunšekSimona Velunšek je obiskovala osnovno šolo Tabor I in nato Srednjo zdravstveno šolo Juge Polak Maribor. Leta 1986 se je vpisala na Pedagoško fakulteto Maribor in leta 1994 pridobila naslov profesorica zgodovine in geografije. Izpit iz arhivske dejavnosti je opravila leta 1996. V PAM je zaposlena od leta 1994 na delovnem mestu arhivista. V strokovni naziv arhivska svetovalka je napredovala leta 2009. Sedaj opravlja naloge vodje oddelka za šolstvo, zdravstvo in socialo.

Gordana Šövegeš LipovšekGordana Šövegeš Lipovšek, osnovno šolo  in srednjo šolo ekonomske smeri obiskovala v Lendavi. Leta 1994 se je vpisala na Pedagoško fakulteto v Mariboru in si leta 2000 pridobila naslov profesorica zgodovine in geografije. V Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlena od leta 2001 na delovnem mestu arhivistke. Strokovni izpit je opravila julija 2002, leta 2007 pa je pridobila strokovni naziv višja arhivistka. Sedaj opravlja dela in naloge vodje enote za Prekmurje.

 

 

Lučka MlinaričLučka Mlinarič, rojena v Ljubljani. Osnovno šolo obiskovala na Hrvaškem, in sicer v Splitu in Šibeniku. Gimnazijo obiskovala v Šibeniku (Hrvatska) in v Beogradu (Srbija). Leta 1968 se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Beogradu, na Oddelek za arheologijo, kjer si je 1975 pridobila naziv profesorica arheologije Strokovni izpit iz arhivske dejavnosti opravila leta 2000. V Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlena od leta 1998 na delovnem mestu arhivistke. Od leta 2005 opravlja dela višje arhivistke na oddelku za javno upravo od leta 1945.

 

 

Suzana ČehSuzana Čeh, osnovno šolo Tone Žnidarič in Gimnazijo Dušana Kvedra - pedagoške smeri  je obiskovala na Ptuju. Leta 1985 se je vpisala na Pedagoško fakulteto v Mariboru in si 1991 pridobila naziv profesorica geografije in zgodovine. Izpit iz arhivske dejavnosti je opravila leta 1994. V Pokrajinskem arhivu Maribor je zaposlena od leta 1991 na delovnem mestu arhivistke, od leta 1998 pa na delovnem mestu arhivistke - dokumentalistke. V strokovni naziv višja arhivistka je napredovala leta 2001, v naziv arhivska svetovalka pa leta 2007. Sedaj opravlja dela in naloge dokumentalistke, vodje oddelka uporabe gradiva v upravne in poslovne namene in oddelka za upravne fonde.

 

Mojca HorvatMojca Horvat, rojena Dajčar, obiskovala osnovno šolo Tabor I v Mariboru nato Prvo gimnazijo v Mariboru. Leta 1992 se je vpisala na Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru in leta 1999 pridobila naziv profesorica slovenskega jezika in književnosti ter nemškega jezika in književnosti. V Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlena od leta 2003. Leta 2009 si je pridobila strokovni naziv višja arhivistka. Sedaj skrbi za gradivo, ki je nastalo pred letom 1850.

 

Sabina LešnikSabina Lešnik, osnovno šolo Draga Kobala obiskovala v Mariboru, šolanje nadaljevala na Srednji kemijski šoli v Rušah. Od 1984 do 1987 obiskovala Tehniško fakulteto v Mariboru, VTO Kemijska tehnologija. Izpit iz arhivske dejavnosti opravila leta 2002. V Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlena od 1991 do 1994 na delovnem mestu arhivskega referenta, od leta 1994 pa na delovnem mestu arhivske strokovne sodelavke. Sedaj opravlja dela in naloge arhivske strokovne sodelavke za fototeko in druge zbirke.

 

Edvard HarbEdvard Harb, osnovno šolo obiskoval v Malečniku nato Srednjo grafično šolo, smer knjigovez v Mariboru. Po večletnem delu na področju knjigoveško-grafične dejavnosti se je leta 1991 zaposlil v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je bil sprejet na razpisano delovno mesto knjigoveza. Po končanem strokovnem usposabljanju v restavratorsko-konservatorski delavnici Arhiva Republike Slovenije je leta 1997 opravil strokovni izpit iz restavratorsko-konservatorske dejavnosti in dobil naziv konservatorsko-restavratorski tehnik. V letih 1997 do 2003 se je dodatno izpopolnjeval v restavratorsko- konservatorski delavnici Arhiva Republike Slovenije in v delavnici Narodne in univerzitetne knjižice v Ljubljani ter si leta 2003 pridobil naziv samostojni konservatorski – restavratorski tehnik. Sedaj opravlja dela in naloge samostojnega konservatorsko-restavratorskega tehnika v Pokrajinskem arhivu Maribor.

Srečko StarčevičSrečko Starčevič, rojen na Ptuju, obiskovalosnovno šolo Martina Konšaka v Mariboru. Nato se je vpisal na Pedagoško gimnazijo v Mariboru in jo 1981 končal. V Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlen od leta 1986, kjer opravlja dela hišnika, ekonoma, kurjača in kurirja.

 

 

 

Jožica BajgotJožefa Bajgot, rojena Petrič v Mariboru, obiskovala Osnovno šolo Šercerjeve brigade v Lovrencu na Pohorju  nato Srednjo ekonomsko šolo v Mariboru. Izpit iz arhivske dejavnosti opravila 1997. V Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlena od leta 1995, na delovnem mestu arhivske tehnice. V strokovni naziv samostojne arhivske tehnice napredovala 2002. Sedaj opravlja dela in naloge samostojne arhivske tehnice.

 

Silva VrbnjakSilva Vrbnjak, obiskovala osnovno šolo Tone Čufar v Mariboru ter Srednjo agroživilsko šolo Maribor. V Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlena od leta 1986. Opravlja dela in naloge snažilke.

 

 

 

Jože RozmanJože Rozman, osnovno šolo obiskoval v Malečniku, nato Srednjo kovinarsko strojno in metalurško šolo v Mariboru. Po večletnem opravljanju svojega poklica kot vzdrževalec vozil in strojev ter voznika se je leta 2010 zaposlil v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je bil sprejet na delovno mesto arhivskega tehnika. Strokovni izpit je opravil leta 2012. Sedaj opravlja dela in naloge arhivskega tehnika. 

Rok RihtarRok Rihtar, rojen na Ptuju, obiskoval je osnovno šolo Ljudski vrt na Ptuju in nato Srednjo šolo za oblikovanje v Mariboru, kjer je pridobil naziv medijskega tehnika. Po končanem šolanju je delal v Časopisno založniškem podjetju Večer kot tehnični urednik, kasneje še pri podjetju Print Division kot računalniški operater. V Pokrajinskem arhivu Maribor se je zaposlil leta 2012. Opravlja dela in naloge arhivskega tehnika.