Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva – RegUst


Slovenski javni arhivi (Arhiv RS in regionalni arhivi) vodijo na podlagi določb 2. odst. 54. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06, dalje: ZVDAGA) in v sodelovanju z Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter ministrstvom, pristojnim za upravo, register oseb, za katere ugotovijo svojo pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo. Osebe, pri katerih nastaja javno arhivsko gradivo, so v ZVDAGA in Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006, dalje: UVDAG) opredeljene kot »javnopravne osebe«. Značilnosti javnopravnih oseb so podrobneje določene v 2. čl, ZVDAGA ter 4. točki 2. čl. UVDAG.

  Vstop v RegUst 

Anketa stanja javnopravnih oseb na področju ohranjanja dokumentacije


Anketa javnopravnih oseb je namenjena ugotavljanju stanja arhivskega in dokumentarnega gradiva pri valoriziranih ustvarjalcih javnega arhivskega gradiva (javnopravne osebe) na območju za katerega je pristojen Pokrajinski arhiv Maribor.

 

Seznam javnopravnih oseb ter njihovih organizacijskih enot je nastal na podlagi 14. člena Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20/97, popravek 32/97). Izdal ga je minister za kulturo dr. Vasko Simoniti 28.1.2005.

 

Anketni list in seznam javnopravnih oseb lahko snamete s te spletne strani:

Anketni list: in ;

Seznam javnopravnih oseb in .

 

Trenutne rezultate ankete si lahko ogledate tukaj...

Za javnopravne osebe pomembne povezave


Vzpostavitev sistema odlaganja, uporabe in dolgodobnega varovanja in ohranjanja dokumentacije pri ustvarjalcih predstavlja kompleksen projekt v katerega je potrebno vložiti tako znatne človeške kot tudi materialne vire. Osnovo vzpostavitve sistema lahko predstavljajo mednarodni standardi med katerimi naj izpostavimo standard ISO 15489, ki ureja poslovanje z dokumentacijo ter BS5454, ki določa osnovne pogoje materialnega varstva. Delovna gradiva in specifikacije za vzpostavitev funkcionalnega modela arhiviranja klasičnih in elektronskih dokumentov lahko najdete na spletnih straneh OAIS ali Mednarodnega arhivskega sveta. Priporočila o poslovanju z elektronskimi dokumenti se nahajajo v publikaciji Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov SPECIFIKACIJA MoReq.

 

V Sloveniji je to področje urejeno zakonskimi in podzakonskimi akti ter standardi in priporočili. Med temeljne dokumente prištevamo Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva s prilogami ter Enotne tehnološke zahteve, ki vključujejo potrebne tehnološke standarde. Več o teh dokumentih najdete na portalu Esodelovanje. Pomemben pa je tudi pravilnik Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

 

Pri urejanju dostopa do vsebin arhivskega in dokumentarnega gradiva pa je potrebno upoštevati še Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Uredba o upravnem poslovanju, .... V tem kontekstu naj omenimo tudi Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarenga gradiva organov javne uprave.

 

Na temo urejanja dokumentacije je dostopna bogata strokovna literatura v okviru sistema COBISS (iskalni pojmi: dokumentarno gradivo, urejanje gradiva, arhivistika, ...).

 

Prispevek Janeza Kopača z naslovom Urejenost dokumentarnega gradiva ustvarjalcev, ki je objavljen v publikaciji Sodobni arhivi št. 22 (2000), str. 147-158 je dostopen v elektronski obliki  ali  . Ustvarjalcem lahko služi kot izhodišče vzpostavitve delujočega sistema celostnega upravljanja z dokumentacijo. Ob izhodiščih za vzpostavitev sistema je v prispevku objavljen tudi vzorec ureditve dokumentacije poljubnega ustvarjalca (klasifikacijski načrt) ter okvirni pregled podzakonskih aktov, ki določajo roke hrambe dokumentacije (stanje leta 2000).

 

Glede obravnavanja elektronskih oblik dokumentov pa si je mogoče pridobiti osnovne informacije v publikaciji z naslovom ELEKTRONSKI dokumenti : priročnik za arhiviste , ki jo je izdal Mednarodni arhivski svet, Komite za dokumente v elektronskem okolju, za prevod v slovenski jezik pa so poskrbeliv Arhivu Republike Slovenije. 

 

Navodila za uporabo arhivske škatle si oglejte tukaj...