Nataša Pirc Musar: Dostop do informacij javnega značaja kot pravica in dolžnost – Novosti, ki jih prinaša novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja in zakon o informacijskem pooblaščencu.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 7-16.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

K temeljnemu načelu prostega dostopa do informacij javnega značaja niso zavezane le tri skupine dokumentov, ena med njimi so t. i. izključitve. Novela ZDIJZ je uvedla zgolj eno in sicer arhivska gradiva, kar pomeni, da se ta zakon za dostop do arhivskih gradiv ne uporablja. Kljub temu pa arhivi so zavezanci po ZDIJZ, saj so v svojem preostalem delovanju zavezani k transparentnosti, recimo na področju javnega naročanja, plač javnih uslužbencev.

Miro Cerar: Varstvo osebnih podatkov – Med informacijsko zasebnostjo posameznika in javnim interesom


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 17-27.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

V prispevku so predstavljeni nekateri temeljni vidiki razmerja med pravico do informacijske zasebnosti (varstvo osebnih podatkov) ter pravico do dostopa do pridobitve informacij javnega značaja. V zvezi s pravnim reševanjem kolizij med obema pravicama je poudarjen pomen enotne pravne prakse ter uporaba načela sorazmernosti.

Vladimir Drobnjak: O nujnosti vsestranskega odpiranja arhivske stroke


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 28-35.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

V zadnjih letih smo priče zahtevam po širjenju področij arhivske stroke ne glede na našo pripravljenost in želje. Istočasno pa si tudi ustvarjalci gradiva vse bolj želijo naše stalne strokovne podpore v smislu dobre svetovalne službe, ki bi bila stalno prisotna na terenu. Tu so še zahteve po hitrejšem informacijskem odpiranju, po večji prepoznavnosti v kulturnem okolju, po delu z mladimi in tako naprej. Edina rešitev za vse te izzive je vsestransko odpiranje arhivske stroke.

Stjepan Ćosić, Vlatka Lemić: Oblikovanje uloge i planiranje rada državnih arhiva u suvremenom okruženju


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 36-43.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Pod utjecajem tehnologija i širih društvenih promjena arhivi su proširili svoje djelovanje, nastojeći svoj rad prilagoditi potrebama suvremenoga društva. Da bi ostvarili svoju zadaću posrednika između istraživača, uprave i znanosti moderni bi arhivi trebali objedinjavati tradicionalnu ulogu čuvara memorije s informacijskom ulogom i aktivnim servisiranjem javne uprave. U ovom radu autori razmatraju pojedina poslovna područja djelovanja arhiva – kulturnu, znanstvenu, upravnu i uslužnu djelatnosti – u suvremenom okruženju.

 

Peter Wiesflecker: Der Entwurf für ein Steirisches Landesarchivgesetz. Ein Zwischenbericht


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 44-51.

Izvirnik v nemščini, izvleček v nemščini in angleščini, povzetek v slovenščini.

Der Autor befasst sich in seinem Beitrag mit dem Entwurf zu einem Archivgesetz des Bundeslandes Steiermark, den er gemeinsam mit einem Kollegen im Jahr 2002 in großen Zügen entworfen hat und der gegenwärtig von Juristen des Verfassungsdienstes des Landes begutachtet wird.

 

Amira Šehović: Arhivsko zakonodavstvo Bosne i Hercegovine od 1990 do 2005 godine


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 52-56.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Autor se u radu bavi propisima koji regulišu arhivsku djelatnost Bosne i Hercegovine od 1990 do 2005. godine, sa kraćim obrazloženjem propisa i posebnim osvrtom na ustavna rješenja i arhivsku službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Zdenka Semlič Rajh: Sodobna arhivska služba v Evropi


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 57-66.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Kljub temu, da imajo vse države Evropske unije svoje nacionalne arhivske službe, pa le-te nikakor niso enako organizirane in ne delujejo na enak način. Tako je organizacija arhivske službe v posamezni državi odsev politične in kulturne zgodovine ter tradicije. Avtorica v svojem prispevku predstavlja organizacijo arhivskih služb v nekaterih evropskih državah in organizacijo arhivske službe Evropske unije.

Azem Kožar: Uloga i značaj kulturno-historijskog naslijeđa u kulturnoj i obrazovnoj politici Bosne i Hercegovine.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 67-73.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Usljed višestoljetnih negativnih historijskih okolnosti, pa i stradanja u toku agresije 1992-1995. godine, kulturno-histoijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine je danas fragmentarno. I kao takvo ono ima nezamjenjivu ulogu u osvjetljavanju bosanskohercegovačke prošlosti. Međutim, postdejtonske vladajuće strukture nisu još uvijek ni prepoznale pravi njegov značaj za kulturu i nauku, odnosno sve nivoe obrazovanja. Samo organizirana interakcija svih konzumenata izvornih kulturnih vrijednosti može dovesti do promjene stanja, uz pomoć i podršku međunarodne zajednice ako ne drugačije bar primjenom međunarodnih normi i standarda u ovoj oblasti.

Živana Heđbeli, Damir Boras: Prilog poznavanju sustava državne uprave u Republici Hrvatskoj od 1990. do 2005. godine


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 74-83.

Izvirnik v hrvaščini¸ izvleček v hrvaščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Rad daje najosnovnije podatke o izmjenama sustava državne uprave u Republici Hrvatskoj od 1990. do 2005. godine. U najkraćim su crtama prikazani Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o Vladi Republike Hrvatske, relevantni propisi o Vladinim uredima, Zakon u ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, te Uredba o ustrojavanju županijskih ureda.

Žarko Štrumbl: Klasifikacijski načrti – problemi, ki se pojavljajo pri specifičnih upravnih organih


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 84-90.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtor je pokazal težave, ki so pojavljajo pri uporabi obveznega petmestnega klasifikacijskega načrta pri upravnih organih, kjer na leto nastane več kot milijon dokumentov. V zvezi s tem je prikazal tudi možne rešitve.

Ernest Mencigar: Roki hranjenja v načrtu klasifikacijskih znakov za upravne enote


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 91-98.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Rokov hrambe ni mogoče obravnavati ločeno od načrta klasifikacijskih znakov, saj je šele njegova uporaba tista, ki pokaže smiselnost določenih znakov in opisov ter posledično tudi samih rokov hrambe. Trenutno veljavni Enotni načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe za upravne enote v Republiki Sloveniji je izdal minister za javno upravo na podlagi okvira načrta klasifikacijskih znakov, sprejetega v okviru Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 20/2005, 106/2005) in na podlagi Navodila Arhiva RS za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave (Uradni list RS, št. 81/2005).

Hedvika Zdovc: Enotni klasifikacijski načrt za samoupravne lokalne skupnosti


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 99-115.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Občine opravljajo lokalne zadeve javnega pomena. Lokalne skupnosti morajo imeti za upravno poslovanje izdelan lasten klasifikacijski načrt. Z namenom, da se upravno poslovanje celotne državne uprave in lokalnih skupnosti poenoti, je minister pristojen za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 5. decembra 2005 v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, izdal enotni načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe samoupravnih lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji.

Muhamed Musa: Preuzimanje arhivske građe imalaca – Stečajevi i likvidacije firmi


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 116-120.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

U ovom referatu će se obraditi tema preuzimanja arhivske građe imalaca - stečajeva i likvidacije firma. Obraditi će se zakonska regulativa stečaja i likvidacija, zakoni o arhivskoj djelatnosti i aktivno učešče nadležnih arhiva pri stečaju.

Sejdalija Gušić: Korištenje arhivske građe – Stanje i mogućnosti Istorijskog arhiva Sarajevo


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 121-124.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

U ovom radu je analizirana praksa rada s korisnicima građe Istorijskog arhiva Sarajevo, pri čemu su naglašena neka pozitivna iskustva i problemi.

Leopold Mikec Avberšek: Uporaba osebnih in družinskih fondov pri znanstvenoraziskovalnem delu v arhivu


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 125-135.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Uporaba arhivskega gradiva v znanstvenoraziskovalne namene je zanimiva in hkrati specifična glede na vsebino in pojavnost gradiva. Korespondenco, beležke, zapise, posetnice, fotografije in drugo gradivo je ob manjši urejenosti arhivskega gradiva težko pregledovati in reproducirati. Rezultati raziskovanja pa so nadvse zanimivi, saj so dokumenti nastajali izven uradnih ustvarjalcev arhivskega gradiva. Prikaz dela treh raziskovalcev v arhivu kaže na njihovo sposobnost uporabe zahtevnega arhivskega gradiva v znanstvenoraziskovalne namene.

Leopold Mikec Avberšek, Sabina Lešnik: Računalniško evidentiranje uporabe fondov in zbirk arhivskega gradiva z uporabo programske opreme COBISS2/IZPOSOJA


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 136-144.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

V prispevku so predstavljeni postopki, ki jih izvedemo v čitalnici Pokrajinskega arhiva Maribor za pripravo letnega poročila uporabe fondov in zbirk arhivskega gradiva v znanstvenoraziskovalne namene. Predstavljena je možnost uporabe postopkov za pripravo letnega poročila s prilagojeno uporabo programske opreme COBISS2/Izposoja, kakor tudi nekatere oblike prikaza in ovrednotenja dela v čitalnici v obliki grafov, ki nazorno predstavljajo pestrost dela tako uporabnikov kot tudi odgovornih v čitalnici in služb, ki s pripravo gradiva tehnično podpirajo postopek raziskovalnega dela v čitalnici.

Izet Šabotić: Kadrovska problematika arhivske službe Bosne i Hercegovine


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 145-154.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Jedan od aktalnih problema arhivska služba Bosne i Hecegovine je nedostatak adekvatnog arhivskog kadra, što je imalo znatnog odraza na stanje i zaštitu arhivske građe, kao one pohranjene u arhivima, tako i one u nastajanju. Kadrovski problemi danas su kočnica uspješnog razvoja arhivske službe i arhivske djelatnosti u cjelini. Kako bi se postojeći kadrovski problemi prevazišli, neophdno je redovno školovanje i permanentno educiranje arhivskog kadra na svim nivoima.

Džemila Čekić: Stručna zvanja i uslovi sticanja zvanja - praktična iskustva -


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 155-160.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Autor se u radu bavi problematikom stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti. Prikazan je kratak istorijat kroz zakonsku regulativu koja je regulisala ovu materiju. Napravljena je usporedba ranijih i sadašnjih propisa sa posebnim osvrtom na način i uslove sticanja zvanja te upotreba jedinstvene terminologije tih zvanja. Posebno je obrađena problematika nepostojanja redovnog sistema školovanja stručnog kadra kao i načini rješavanja iste kroz razne vidove edukacije. Također je istaknuta potreba ovladavanja informacijskim tehnologijama stručnog kadra koja je od velike važnosti za funkcionisanje arhiva u budućnosti.

 

Sabina Lešnik: Mariborsko gospodarstvo skozi fotografski objektiv


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 161-172.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

V prispevku so predstavljene fotografije kot arhivsko gradivo v nekaterih fondih s področja gospodarstva, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Maribor. To so Jeklotehna Maribor, Konstruktor Maribor in Tovarna avtomobilov in motorjev Maribor. Opisani so način predaje gradiva in urejenost gradiva ob predaji ter strokovna obdelava gradiva, materialno varovanje in uporaba gradiva v arhivu.

Aleksander Lavrenčič: Delo izobraževalnega središča RTV Slovenija


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 175-180.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Izobraževalno središče RTV Slovenija organizira programe izobraževanja za vse delavce RTV Slovenija. Delavci arhiva TV Slovenija smo se udeležili posameznih programov izobraževanja, tako na splošnem (tuji jeziki, računalništvo) kot tudi na strokovnem področju (materialno varstvo filmskega gradiva, delo s filmom v filmskem laboratoriju, montaža filma, delo v digitalnem okolju). Poseben del aktivnosti predstavlja izobraževanje za področje digitalnih medijev, ki obsega tudi izobraževanje nearhivistov za delo v digitalnem arhivu in digitalno arhiviranje.

Branko Bubenik: Međunarodna akademija za zaštitu AV dokumentacije


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 181-186.

Izvirnik v hrvaščini¸ izvleček v hrvaščini in angleščini, povzetek v angleščini.

U svom radu autor predstavlja razloze i ciljeve osnivanja specijalizirane obrazovne organizacije za stručno obrazovanje AV arhivista u zemljama u razvoju.

Marta Rau Selič, Aleksander Blaznik: Slovenska filmska dediščina himalajskih podvigov v Slovenskem filmskem arhivu pri Arhivu Republike Slovenije


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 187-206.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije hrani večino alpinistične filmske dediščine kot zelo dragocen dokument za proučevanje zgodovine slovenskega in svetovnega alpinizma. V članku nas avtorja seznanjata z alpinisti-amaterskimi snemalci in njihovimi filmi, ki so jih posneli v izjemno težkih pogojih. Arhiv mora za filmsko dediščino, ki zahteva posebne pogoje hranjenja, zagotoviti finančne, tehnične in kulturne možnosti, kar bo omogočilo ustrezno skrb zanjo in predstavitve širši publiki.

Jozef Hanus ... et al: Preservation of cultural heritage: Recent situation in education in the Slovak Republic


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 209-215.

Original in English, abstract in English and Slovenian, summary in Slovenian.

Preservation of cultural heritage is closely connected with quality of education in the field. The paper provides the information about different types of courses for archivists, librarians, conservators, restorers and conservation experts for archives and library materials and cultural heritage preservation.

 

Marjeta Černič, Jedert Vodopivec: Slovenska arhivska kakovost papirja, kartona, lepenke in valovitega kartona


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 216-227.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

V prispevku prestavljamo zahteve za standardno arhivsko kakovost materialov iz papirja, kartona in lepenke v Sloveniji, ki vključujejo nacionalni znak za »Slovensko arhivsko kakovost SAK (∞) ISO 9706«. Nacionalni arhiv in sorodne institucije so pristojne za zagotavljanje trajne kakovosti dokumentnega gradiva pri uporabi materialov, ki zagotavljajo dolgotrajno ohranjanje in zaščito. Njihova naloga je, da aktivno sodelujejo pri razvoju in ponudbi novih proizvodov, ki ustrezajo standardom za arhivsko kakovost.

Stanka Grkman, … et al: Vpliv pogojev hranjenja papirniških vlaken na lastnosti papirja


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 228-237.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Izvedli smo raziskavo ugotavljanja vpliva hranjenja mletih vlaken v zamrzovalniku in vpliva zračnega sušenja na spremembo lastnosti vlaken in papirja. Doseženi rezultati raziskave so pokazali, da je vpliv zamrzovanja in sušenja na spremembo lastnosti celuloznih vlaken zelo velik, saj se v veliki meri poslabšajo vezivne sposobnosti vlaken in vplivajo predvsem na poslabšanje mehanske odpornosti papirja. Pri postopku restavriranja in konserviranju poškodovanega gradiva je nujno potrebno uporabljati vlakna, ki so pripravljena in hranjena po standardnem postopku.

Jovan Popović: Iskustvena saznanja o neophodnim domaćim aktivnostima i akcijama u medjunarodnim okvirima, koje arhivi treba da preduzimaju za slučaj rata ili agresije s ciljem spašavanja arhivske građe i drugih pokretnih kulturnih vrednosti


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 238-247.

Izvirnik v srbščini, izvleček v srbščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Autor se bavi iznošenjem aktivnosti koje je preduzeo Arhiv Jugoslavije u vreme NATO agresije na SRJ, u periodu od 23. marta – 11. juna 1999. godine. Ta iskustva želi da prenese predstavnicima prisutnih državnih i drugih arhiva zemalja na ovom međunarodnom savetovanju, naravno i korisnicima publikacije, a posredno i svim arhivima u cilju zaštite arhivske građe za slučaj neke nove agresije – rata, što na žalost nije nemoguće.

Boriša Radovanović: Zaštita arhitektonske arhivske gradje u arhivima u Srbiji


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 248-257.

Izvirnik v srbščini, izvleček v srbščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Rad je posvećen specijalnoj vrsti arhivske gradje – arhitektonskim dokumentima pohranjenim u arhivima u Srbiji, koja u svakoj zemlji predstavljaju „ ključni element kulturne baština“. Arhitektonska dokumenta imaju veliku izvornu vrednost, jer u njima nalazimao dragocene podatke za poznavanje urbane prošlosti jedne zemlje. Sačuvana u izvornom obliku arhitektonska dokumenta pružaju prvprazredano istorijsko svedočanstvo za rekonstrukciju prošlosti. Zbog važnih činjenica koja sadrži i zbog njihovog specifičnog oblika i materijala, ova vrsta arhivske gradje zahteva poseban vid zaštite i poseban tretman, kao i uslove u kojima ćebiti pohranjenai, kako bi se trajno sačuvala u svom izvornom obliku.

Milena Gašić, Muhamed Musa: Uloga arhiva u zaštiti arhivske građe kod stvaralaca i imalaca


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 258-263.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Autori se u radu bave problematikom i ulogom arhiva u zaštiti arhivske građe kod stvaralaca i imalaca. Istiće problematiku zakonodavstva, koje nije usklađeno sa situacijom na terenu.

Gábor Breinich: Erfahrungen mit dem neuen Archivgebäude der Hauptstadt Budapest


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 264-271.

Izvirnik v nemščini, izvleček v nemščini in angleščini, povzetek v slovenščini.

Der Autor befasst sich in seinem Beitrag mit den Erfahrungen mit dem Neuen Archivgebäude der Hauptstadt Budapest.

Zlatko Vezjak: Varovanje - trezorski prostori in vrata v nižjih varnostnih stopnjah


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 272-277.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtor je v članku predstavil osnove pojma trezorski prostori, navedel je namen uporabe, definicijo, delitev glede na vrsto gradnje, zagotavljanje kvalitete, preskušanje in certificiranje in v kratkem nakazal uporabnost v arhivski stroki.

Jacqueline Slats: Stroški hrambe digitalnega gradiva


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 291-300.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Prispevek opisuje različne finančne kazalce digitalne hrambe, pri tem pa se osredotoča na primerjavo finančnih stroškov različnih načinov digitalne hrambe, ki jih je raziskovalo testno okolje. Prikazan je tudi seznam kazalcev, ki vplivajo na skupne stroške hrambe. Razvit je bil tudi računski model v Excelu, na podlagi katerega je mogoče izračunati skupne stroške hrambe ter izvesti primerjavo stroškov, ki so potrebni za uvedbo različnih načinov hrambe.

Stanko Čufer: Problematika arhiviranja v luči projektiranja Sistemov za elektronsko upravljanje z dokumenti in arhivov


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 301-313.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtor v prispevku opozarja na sistematičen pristop k projektiranju in opredelitvi vsebine projekta Sistema za elektronsko upravljanje z dokumenti in arhiva kot njegovega podprojekta. Obravnava glavne dejavnike in gradnike projekta sistema za elektronsko upravljanje z dokumenti ter podaja usmeritve za njihovo opredelitev. Poudarek je na procesnem pristopu pri povezovanju delovnih nalog, njihovih nosilcev in izvajalcev, sredstev, dokumentov, podatkov in informacij, ter na sistemskem pristopu pri določanju ciljev in planiranju sistema za elektronsko upravljanje z dokumenti. Avtor priporoča uporabo mednarodnih standardov in direktiv.

Nada Čibej: Navodilo za arhiviranje elektronskega arhivskega gradiva


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 314-324.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Opozorila o nujnosti definiranja poslovnih procesov in postopkov pred uvedbo informacijske podpore so priložnost, da se arhivska stroka dejavno vključi v proces predpriprav pri ustvarjalcih. Način vključevanja je tudi izdelava navodil, ki bodo ustvarjalce opozarjala na pomen e-arhiva in jim pomagala pri oblikovanju zahtev za ustrezno informacijsko podporo. S tem arhivska stroka lahko prepreči nestrokovno ravnanje z gradivom v nastajanju in se izogne problemom pri kasnejših prevzemih.

Zoltán Szatucsek: Expulsion of ethnic Germans from Hungary - The fate of the records and a database


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 325-331.

Izvirnik v angleščini, izvleček v angleščini in slovenščini, povzetek v slovenščini.

A couple of years ago a series of old conscriptions were discovered in the repository of the Office of Immigration and Nationality in Hungary. After studying the sources we defined them as the 1948 name lists of the German expulsion from Hungary. The difficulties of aquisition, description and making the digitized images and the paper based originals accessible, provided us some general conclusions.

Bojan Erker: Izkušnje pri izgradnji e-arhiva v komunalnem podjetju


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 332-343.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtor v svojem prispevku predstavlja izkušnje pri uvajanju e-arhiva v komunalnem podjetju Mariborski vodovod. Brez kakovostnega informacijskega sistema in informacijske zrelosti okolja lahko ambiciozen projekt hitro zbledi. V njegovem podjetju e-arhiv doživlja razcvet šele ob koncu izgradnje sodobnega informacijskega sistema, do katerega vodi kar trnova pot.

Danijel Boldin: Digitalni arhiv zemljiškega katastra


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 344-351.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Na Geodetski upravi Republike Slovenije že od leta 1999 potekajo aktivnosti v zvezi s prenosom podatkov arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko. Na osnovi več študij smo pripravili vrsto dokumentov, ki določajo metodološke in tehnološke standarde digitalnega arhivskega gradiva. Izhodišča zasnove digitalnega arhiva izhajajo iz potrebe po hitrejšem, večuporabniškem dostopu do podatkov arhiva, možnostjo iskanja določenih skupin podatkov, različnih načinov tiskanja, lažjemu posredovanju podatkov ipd. V prispevku je opisana zasnova sistema, njegov namen in cilji, prikazani pa so tudi dosedanji rezultati dela.

Staško Vešligaj: Komplekstnost geoinformatike: Podatkovne baze, kartografija, metapodatki v lokalni skupnosti


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 352-365.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Članek opisuje osnove Geografskih informacijskih sistemov ali na kratko Geoinformatike, s pomočjo katerih računalniško obdelujemo prostorske podatke. Na kratko je opisana logika zgradbe prostorskih podatkov-geopodatkov in primeri ASCII formatov, primernih za arhiviranje. Iz geopodatkov lahko s pomočjo programskega orodja GIS enostavno izdelamo kartografske podlage. V članku je prikazan tudi seznam lokalnih in državnih podatkov v Mestni občini Maribor in podan primer opisa metapodatkov.

Boris Herman: Izzivi digitalnih filmskih arhivov v projektu i2010-digitalne knjižnice


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 366-371.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Filmski arhivi se soočajo z navidez nepremostljivimi težavami v novi digitalni dobi, saj digitalizacija filmskega traku, obdelava in obvladovanje tako obsežnih podatkov predstavljajo še ne kartografirano območje digitalnega arhivarstva, še posebej v vidu projekta i2010 – panevropske digitalne knjižnice.

Miroslav Novak, Arhivistični pogledi na besedilne, nebesedilne in kombinirane podatkovne zbirke


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 372-383.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtor v prispevku ugotavlja pomen besedilnih, nebesedilnih in kombiniranih podatkovnih zbirk za arhivsko teorijo in prakso. Na podlagi teoretičnega modela sledi transformaciji procesov in stanj realnega sveta v zapise arhivske vrednosti in njihova informativna pomagala. Pri tem ugotavlja, da s teoretičnega arhivsko strokovnega stališča ni mogoče govoriti o čistih besedilnih podatkovnih zbirkah. Te obstajajo zgolj kot teoretična kategorija. Na drugi strani pa se popolne nebesedilne podatkovne zbirke pojavljajo le v manjši meri. Še največkrat v praksi najdemo kombinirane podatkovne zbirke, ki vsebujejo elemente tako besedilnih kot tudi nebesedilnih podatkovnih zbirk. Avtor zaključuje z ugotovitvijo, da bo v prihodnje potrebno aktualne arhivske strokovne probleme reševati predvsem s stališča obravnavanja nebesedilnih in kombiniranih podatkovnih zbirk s posebnim poudarkom na njihovih elektronskih pojavnih oblikah.

Mateja Gomboc: Zavedanje o nujnosti arhiviranja narašča - V Sloveniji je bilo o digitalizaciji napisanega in povedanega že toliko, da včasih kar pozabimo, kaj je njegovo bistvo – poenostaviti ravnanje z dokumentacijo pod ustreznimi varnostnimi pogoj


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 384-388.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtorica v treh poglavjih predstavlja pogoje ustrezne tehnologije skeniranja in obdelave gradiva za digitalizacijo. Navaja zahteve, ki jim mora zadostiti strojna in programska oprema, ter možnosti, ki jih ponuja trg. Poudarja pomembnost varnosti med postopkom digitalizacije in ob uporabi digitaliziranega gradiva. Hkrati pa predstavi tudi novosti, ki omogočajo doseganje odličnih rezultatov postopkov digitalizacije.

Miroslav Milovanovič: Problemi pri shranjevanju podatkov – več podatkov več prostora


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 389-394.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Vsakodnevno se srečujemo s problemi, kako učinkovito shranjevati digitalizirane dokumente, kjer pa moramo biti pozorni tudi na probleme, ki nas še čakajo v prihodnosti in kako se prilagoditi takšnim spremembam. Rešitve za kompleksnost takšnega procesa se sprejemajo vsak dan, zato imamo možnost preizkušanja, katera je najbolj primerna za implementacijo v poslovne sisteme, s katerimi bomo delovali skozi digitalizacijo.

Tomaž Kaluža: Uporaba in problematika sodobnih medijev za dolgoročno hranjenje e-vsebin


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 395-398.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Prispevek obravnava problematiko medijev, primernih za dolgoročno hranjenje elektronskih vsebin. Opiše obstoječe medije, na primeru pa predstavi nadvse zanimivo tehnologijo, implementirano v arhivski sistem podjetja MFC&L d. o. o.

Aleš Kalan: Vpliv informacijske tehnologije v procesu pretvorbe dokumentacije v digitalno obliko in arhiviranja


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 399-404.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Prispevek obravnava strojno in programsko opremo, potrebno za prehod iz klasičnega v elektronsko arhiviranje.

Jože Škofljanec, Miroslav Novak: Izhodišča strategije in akcijskega načrta izvedbe elektronskega arhiviranja v slovenskih javnih arhivih


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 5/2006, št. 1, str. 404-429.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtorja v prispevku predstavita osnovne smernice strategije in akcijskega načrta izvedbe elektronskega arhiviranja v slovenskih javnih arhivih. Kot temelj strokovnih usmeritev sta uporabila predlog Zakona o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva in arhivih ter veljavno Uredbo o upravnem poslovanju. Tako oblikovane temelje sta nadgradila z zbranimi tujimi izkušnjami in strokovnimi dogovori, priporočili ter smernicami s področja varovanja in ohranjanja elektronskih oblik dokumentacije. Posebno pozornost posvečata procesom vzpostavitve sistema upravljanja z elektronskim gradivom v življenjskem ciklu in s tem povezanimi aktivnostmi za vzpostavitev ustreznih evidenc.